Implementatieplan

In het implementatieplan gaat het pensioenfonds na en legt schriftelijk vast of het in staat is de pensioenregeling uit te voeren, op welke wijze het de pensioenregeling (technisch) zal uitvoeren, en welke stappen worden ondernomen om tot de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling te komen. Hierbij verantwoordt het pensioenfonds de kosten, risico's en de te nemen beheersmaatregelen. Het implementatieplan brengt deze onderwerpen op hoofdlijnen samen en bekijkt ze in samenhang, zonder uiterst gedetailleerd plannings- of projectdocument te zijn. Onderliggend aan het implementatieplan bevinden zich meer gedetailleerde plannen of beschrijvingen, die DNB risicogebaseerd zal opvragen.

De wet geeft de vereisten die ten minste in het implementatieplan dienen te zijn opgenomen: 

Hieronder zijn de verschillende onderdelen op hoofdlijnen toegelicht.

  • Genomen en te nemen stappen, inclusief besluitvormingsproces: Ten eerste dient het pensioenfonds in het implementatieplan toe te lichten welke stappen zijn genomen en welke stappen nog moeten worden genomen gedurende de transitieperiode, inclusief het beoogde tijdspad. Hierbij licht het pensioenfonds het besluitvormingsproces toe dat reeds heeft plaatsgevonden en mogelijke besluitvormingsprocessen gedurende de implementatiefase. Dit betreft zowel het besluitvormingsproces voor de gewijzigde pensioenregeling als de aanpak van reeds opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten, waarbij inzicht wordt gegeven in de betrokkenheid van fondsorganen en het intern toezicht bij de besluitvorming.
  • Risicoanalyses: Het pensioenfonds dient in het implementatieplan gedegen risicoanalyses, inclusief beheersmaatregelen op te nemen die in ieder geval aandacht besteden aan operationele en IT-risico's, datakwaliteit, procesbeheersing en uitbestedingsrelaties. Het implementatieplan dient tevens inzicht te geven in de wijze waarop het pensioenfonds omgaat met deze risico's bij wijzigende omstandigheden.
  • Kritische mijlpalen en complete besluitvorming: Met betrekking tot het proces dient het pensioenfonds inzicht te geven in kritische mijlpalen tijdens het implementatietraject, waarbij ook rekenschap moet worden van stappen die moeten worden genomen bij gewijzigde financiële en economische omstandigheden. Het pensioenfonds dient specifiek inzicht te geven in de dekkingsgraden waar binnen de opdracht en het invaarverzoek van sociale partners, uitgevoerd kan worden, conform de door hen afgesproken doelen, maatstaven, bandbreedtes bij maatstaven en voorrangsregels. Ook dient er een concreet en haalbaar plan te zijn opgenomen voor het geval de financiële situatie niet toereikend is. Het pensioenfonds zal daarbij ten minste inzicht moeten geven in de consequenties voor het invaarbesluit indien niet (tijdig) nieuwe afspraken worden gemaakt.
  • Invaarbesluit: Indien de bestaande pensioenaanspraken en -rechten worden ingevaren in de nieuwe pensioenregeling, moet het implementatieplan informatie bevatten over het invaarbesluit. Beoogt wordt dat deze informatie overzichtelijk wordt gebundeld en in samenhang wordt bezien om een goede verantwoording te borgen. Dit betekent dat het pensioenfonds de invulling van het invaarbesluit in kaart brengt, inclusief onder meer, de initiële vulling van de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve en een eventueel compensatiedepot, alsook de gekozen omrekenmethode en hoe wordt omgegaan met premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen.
  • Evenwichtigheid en onderbouwing: Het pensioenfonds licht tevens de overwegingen achter de gemaakte keuzes toe, waarbij de evenwichtigheid van besluiten in onderliggende samenhang wordt onderbouwd. Het pensioenfonds geeft daarbij inzicht in de grondslagen voor de toegepaste rekenmethode en maakt gebruik van de doelstellingen en maatstaven van sociale partners uit het transitieplan. Indien het pensioenfonds het transitie-ftk heeft toegepast of in de jaren 2022 of 2023 toeslag heeft verleend bij een dekkingsgraad vanaf 105%, moet het een toelichting geven op de besluitvorming en de voordelen en nadelen voor deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden.
  • Datakwaliteit: Juiste data is essentieel voor een succesvolle transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het pensioenfonds geeft in het implementatieplan aan hoe is zorggedragen voor juiste en volledige data voor, tijdens en na de transitie. Lees hierover meer bij het onderdeel datakwaliteit.
  • Transitieplan: Sociale partners sluiten de arbeidsvoorwaardelijke fase af met een transitieplan. Voorafgaand aan het publiceren van het transitieplan zal overleg tussen sociale partners en het pensioenfonds hebben plaatsgevonden, maar dit laat onverlet dat het pensioenfonds een expliciete toets moet doen. Hoe heeft het pensioenfondsbestuur het transitieplan getoetst op evenwichtigheid, uitvoerbaarheid en het voldoen aan wet- en regelgeving en op welke wijze zijn de fondsorganen en sleutelfunctiehouders hierbij betrokken.

Al met al draagt het implementatieplan bij aan een zorgvuldig en transparant implementatietraject, waarbij het pensioenfonds laat zien in staat te zijn de nieuwe pensioenregeling adequaat te beheren en implementeren.

Handige documenten

Er is inmiddels veel geschreven over de inhoud van het implementatieplan. DNB heeft de volgende hulpmiddelen gepubliceerd: 

Om pensioenfondsen te faciliteren is vanuit Werkenaanonspensioen een format implementatieplan opgesteld. 

Termijnen

Het pensioenfonds dient het implementatieplan in te dienen bij de toezichthouder. Het implementatieplan – exclusief het communicatieplan, moet worden ingediend bij DNB. Het communicatieplan wordt ingediend bij AFM. 

Het pensioenfonds dient het implementatieplan in bij DNB binnen twee weken nadat het implementatieplan door het bestuur is vastgesteld, doch uiterlijk op 1 juli 2025. Het pensioenfonds stelt het implementatieplan ook binnen deze termijn beschikbaar voor de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner en pensioengerechtigde, waarbij zij actief worden geïnformeerd over de indiening en over de voorgenomen wijzigingen in de pensioenregeling, de gemaakte keuzes en het verdere proces. Daarbij gaat het niet om persoonlijke informatie maar om informatie over de inhoud van het implementatieplan.