Format implementatieplan

Het implementatieplan dient een zelfstandig leesbaar document te zijn dat voldoet aan de wettelijke vereisten. DNB heeft een good practice gepubliceerd, maar een andere indeling is uiteraard ook mogelijk. Dit geld ook voor het format implementatieplan dat is opgesteld vanuit Werkenaanonspensioen om pensioenfondsen te faciliteren bij het opstellen van een implementatieplan.

Het sjabloon sluit aan bij de wettelijke vereisten en de good practice van DNB en is als volgt opgebouwd:

  1. Algemene gegevens: Invullen (contact)gegevens pensioenfonds.
  2. Inrichting projectorganisatie en besluitvormingsproces: Informatie over het (te) doorlopen besluitvormingsproces en de genomen en te nemen stappen in de implementatie- en uitvoering alsmede het (beoogde) tijdspad.
  3. Risicoanalyses en beheersmaatregelen:
Risicoanalyses ten aanzien van onder andere procesbeheersing, operationele-, uitbesteding-, financiële- en IT-risico’s alsook de beheersing hiervan.
  4. Data en datakwaliteit: Aangeven op welke wijze de datakwaliteit voor, tijdens en na de transitie is geborgd.
  5. Invaren (indien van toepassing):
Een kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing inclusief overwegingen die inzichtelijk maken hoe wordt omgegaan met de opgebouwde pensioenaanspraken- en rechten bij invaren. 
  6. Transitie-ftk en overbruggingsplan (indien van toepassing):
Een weergave van de effecten van het toepassen van het financieel toetsingskader tijdens de transitie en (eventuele) toeslagverlening(en) tussen 1 juli 2022 en aanvang transitie (indexatie AMvB).
  7. Transitieplan (op hoofdlijnen): Een toelichting op de complete besluitvorming waarbij wordt aangegeven voor welke dekkingsgraden afspraken in het transitieplan zonder nadere besluitvorming kunnen worden nagekomen én de afspraken en/of werkwijze ingeval deze financiële grenzen worden overschreden.
  8. Ondertekening

Gebruik sjabloon implementatieplan

Het sjabloon heeft de vorm van een zogenoemde interactieve PDF. Er kan door het document worden genavigeerd door te klikken op ‘volgende pagina’ of ‘volgende hoofdstuk’, ‘terug naar startpagina’ of er kan direct naar het gewenste hoofdstuk worden genavigeerd. 

Waar een ‘i’ staat in het sjabloon kan deze worden aangeklikt en verschijnt er extra informatie. Deze extra informatie verdwijnt weer op het moment dat het tekstvak wordt ingevuld.

Na ieder hoofdstuk is er ruimte gelaten voor het opnemen van een toelichting en het benoemen van de bijlagen. De bijlagen zelf, zoals berekeningen ter onderbouwing, kunnen niet in het sjabloon zelf worden ge-upload. Deze bijlagen zullen een integraal onderdeel uitmaken van het implementatieplan als bijlagen. In het implementatieplan kan aangegeven worden welke bijlagen horen bij het implementatieplan voor een goed overzicht.

Het pdf bestand dient u op uw eigen omgeving op te slaan, voordat u het gaat invullen. Als u het bestand online invult en wegklikt, dan is alles wat u heeft ingevuld weer verdwenen.

Ervaringen en suggesties

Dit sjabloon is met zorg samengesteld door de initiatiefnemende partijen van Werkenaanonspensioen.nl. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met het sjabloon. U kunt uw ervaringen of suggesties melden via: werkenaanonspensioen@minszw.nl. Indien de ervaringen en suggesties hier aanleiding toe geven, zal een nieuwe versie worden uitgebracht.