Privacy

De website werkenaanonspensioen.nl is een gezamenlijk initiatief van diverse betrokken partijen in de pensioensector. Bekijk de pagina ‘Over deze website’ voor meer informatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beheert deze website en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

De website werkenaanonspensioen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Werkenaanonspensioen.nl verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft alleen je e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Werkenaanonspensioen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens bij inkomende verzoeken (door middel van je contactadres).
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Werkenaanonspensioen.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Werkenaanonspensioen.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze ‘overeenkomst’ met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Werkenaanonspensioen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door werkenaanonspensioen.nl.

Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens  - in een computerbestand - naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van jouw toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van het ministerie van SZW: fg@minszw.nl. De FG reageert binnen vier weken op jouw verzoek.

Bekijk voor meer informatie ook de privacyverklaring van het ministerie van SZW. Werken aan ons pensioen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Werkenaanonspensioen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de FG van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.