Implementatieplan

Implementatieplan

Alle pensioenfondsen moeten bij de transitie een implementatieplan opstellen waarin zij uiteenzetten hoe zij de overstap op de nieuwe pensioenregeling willen uitvoeren. In het implementatieplan gaat het pensioenfonds na en legt hij vast of hij de pensioenregeling kan uitvoeren, hoe hij de pensioenregeling (technisch) gaat uitvoeren en welke stappen hij zet om tot de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling te komen. Het pensioenfonds verantwoordt de kosten, risico’s en de daarbij te nemen beheersmaatregelen. Het implementatieplan brengt de verschillende onderwerpen op hoofdlijnen samen en beziet deze zoveel mogelijk in samenhang. Het betreft nadrukkelijk geen uiterst gedetailleerd plannings- of projectdocument. Onder het implementatieplan liggen (in veel gevallen) nog gedetailleerdere plannen of beschrijvingen.

Het implementatieplan borgt dat het pensioenfonds in het kader van de transitie alle relevante aspecten meeweegt en inzicht geeft in onder meer de uitvoerbaarheid van de nieuwe pensioenregeling. Onderdeel van het implementatieplan is een communicatieplan waarin het pensioenfonds de deelnemers, inclusief inactieven en pensioengerechtigden informeren over de consequenties van de overstap op de nieuwe pensioenregeling. 

Uitgewerkt in de verschillende onderdelen