Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen voor werkgevers bij een verzekerde regeling

Bij een pensioenregeling wordt vaak gedacht aan de oudedagsvoorziening: het levenslange ouderdomspensioen. De pensioenregeling voorziet vaak ook in een uitkering voor de nabestaande(n) bij overlijden van uw werknemer. 

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel moet u niet alleen een keuze maken tussen de verschillende soorten premieregelingen, maar ook het nabestaandenpensioen verandert. U zult ook voor het nabestaandenpensioen keuzes moeten maken.

Wat is nabestaandenpensioen?

In Nederland zijn de regelingen bij overlijden verdeeld in drie pijlers. De eerste pijler is de basisregeling vanuit de overheid: de Algemene nabestaandenwet (Anw). Bij het overlijden van een partner of het overlijden van een of beide ouders kan een nabestaande aanspraak maken op een Anw-uitkering, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn streng en een Anw-uitkering is zeker geen vanzelfsprekendheid. Zie ook de site van de Sociale Verzekeringsbank.

De tweede pijler is het nabestaandenpensioen bij de werkgever. Een nabestaandenpensioen is geen verplicht onderdeel van de pensioenregeling, maar vanwege het grote belang van deze voorziening voor de (nabestaanden van de) werknemer is een nabestaandenpensioen vaak wel gebruikelijk. Omdat als gevolg van de strikte voorwaarden van de Anw deze lang niet altijd tot een basis voorziening leidt voor nabestaande(n) bij overlijden van de werknemer kan naast het nabestaandenpensioen ook een Anw-hiaatverzekering worden aangeboden in de pensioenregeling. De Anw-hiaatverzekering dekt (deels) het inkomensverlies als gevolg van het niet tot uitkering komen van de Anw. 

De derde pijler betreft de mogelijkheden die een persoon heeft om in de privésfeer voorzieningen te treffen ten behoeve van zijn/haar nabestaanden zoals (bank)sparen, lijfrente etc.

Het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling is een belangrijk onderdeel in de inkomensvoorziening van de nabestaanden van uw werknemer mocht deze komen te overlijden. Eén en ander is in onderstaand schema inzichtelijk gemaakt. 

In onderstaande animatie wordt het belang van het nabestaandenpensioen op een heldere manier uitgelegd: 

[Beeldtitel]
Het belang van het nabestaandenpensioen
Logo Werken aan ons pensioen

[Voice-over]
Een situatie waar we liever niet aan denken is het overlijden van een collega, partner of jezelf. 
Iedereen hoopt lang gezond te blijven. Toch is het verstandig om hier bij stil te staan. Het doel van een nabestaandenpensioen is het opvangen van een deel van het inkomensverlies van de nabestaanden, bij overlijden van partner of ouder. 

Het nabestaandenpensioen bestaat uit drie elementen:
Nabestaandenpensioen bij overlijden voor pensioendatum. 
Nabestaandenpensioen bij overlijden op of na pensioendatum.
En wezenpensioen. 

Deze animatie gaat over het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. 

De mate waarin het inkomensverlies bij overlijden van een partner wordt opgevangen is de optelsom van de drie pijlers. Voor een bepaalde groep is er een inkomensvoorziening vanuit de overheid: de Algemene nabestaandenwet, afgekort ANW. De nabestaande kan alleen aanspraak maken op de ANW als er kinderen zijn onder de 18. Of als de nabestaande voor 45% of meer arbeidsongeschikt is en voldoet aan de overige voorwaarden zoals bijvoorbeeld een inkomenstoets. 

De tweede pijler is een nabestaandenpensioen via de pensioenregeling van de werkgever. Een nabestaandenpensioen is geen verplicht onderdeel van de pensioenregeling, maar wel gebruikelijk. Naast een nabestaandenpensioen kan een ANW-hiaatverzekering onderdeel zijn van de pensioenregeling. Deze ANW-hiaatverzekering dekt deels het inkomensverlies bij overlijden. Ook als er geen recht is op de basisvoorziening de ANW-uitkering vanuit de overheid. 

De derde pijler zijn de aanvullende voorzieningen die je zelf kunt regelen in de privésfeer. Denk bijvoorbeeld aan een overlijdensrisicoverzekering, een lijfrente, banksparen of sparen. Een overlijden heeft vaak ingrijpende gevolgen voor de nabestaanden. Naast het emotionele aspect kan ook een inkomensverlies groot zijn. Hoe groot het inkomensverlies is, hangt af van de optelsom van de drie pijlers. Het nabestaandenpensioen uit de pensioenregeling via de werkgever is een belangrijk onderdeel van het opvangen van het inkomensverlies bij overlijden van de partner. Hoeveel van het inkomensverlies wordt opgevangen hangt af van de pensioenregeling van de werkgever. 

Het maakt uit of het partnerpensioen 5% of 50% van het pensioengevend salaris is. De werkgever en de ondernemingsraad hebben ongeacht hun rol bij de vormgeving van het nabestaandenpensioen, altijd een belangrijke andere rol. 

Het wijzigen van de pensioenregeling is een goed moment om medewerkers te wijzen op het belang van het goed regelen van de financiële situatie. Het is belangrijk dat men zich bewust is van wat er wel en niet is geregeld via de werkgever. Op basis hiervan kunnen in de privésfeer aanvullende voorzieningen worden getroffen als dat nodig is. 

De ondernemingsraad en de werkgever hebben een belangrijke informatieve functie. 

[Pijler 2]
Om te weten wat de hoogte is van het nabestaandenpensioen uit de pensioenregeling bij de werkgever, in de tweede pijler, kan er een testcase worden bekeken op www.mijnpensioenoverzicht.nl 

Het Nibud heeft duidelijke overzichten om inzicht te krijgen in de gehele financiële situatie van alle drie de pijlers. Ook heeft het Nibud tools ontwikkeld zoals de tool 'Bereken uw recht' of persoonlijk budgetadvies. Door tijdig te checken of het nabestaandenpensioen en andere inkomsten voldoende zijn voor de achterblijvende partner, om de lasten te kunnen blijven betalen na het overlijden van de partner, kunnen schrijnende situaties worden voorkomen. 

Met deze animatie heeft u een beeld van het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling. En het belang van goede communicatie hierover. De regels voor het nabestaandenpensioen gaan in op het moment dat de pensioenregeling wordt omgezet naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar uiterlijk 1 januari 2028. 

Meer weten? Ga dan naar werkenaanonspensioen.nl

[Eindleader]
Deze informatie wordt u aangeboden door de initiatiefnemende partijen van werkenaanonspensioen.nl.
Op werkenaanonspensioen.nl vindt u informatie van, voor en door partijen die betrokken zijn bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel. 

Met de komst van de Wet toekomst pensioenen wijzigen de regels rondom nabestaandenpensioen. De wijzigingen zijn uitgewerkt aan de hand van de volgende onderwerpen: