Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen voor werkgevers bij een verzekerde regeling

Bij een pensioenregeling wordt vaak gedacht aan de oudedagsvoorziening: het levenslange ouderdomspensioen. De pensioenregeling voorziet vaak ook in een uitkering voor de nabestaande(n) bij overlijden van uw werknemer. 

Met de komst van het vernieuwde pensioenstelsel moet u niet alleen een keuze maken tussen de verschillende soorten premieregelingen, maar ook het nabestaandenpensioen verandert. U zult ook voor het nabestaandenpensioen keuzes moeten maken.

Wat is nabestaandenpensioen?

In Nederland zijn de regelingen bij overlijden verdeeld in drie pijlers. De eerste pijler is de basisregeling vanuit de overheid: de Algemene nabestaandenwet (Anw). Bij het overlijden van een partner of het overlijden van een of beide ouders kan een nabestaande aanspraak maken op een Anw-uitkering, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn streng en een Anw-uitkering is zeker geen vanzelfsprekendheid. Zie ook de site van de Sociale Verzekeringsbank.

De tweede pijler is het nabestaandenpensioen bij de werkgever. Een nabestaandenpensioen is geen verplicht onderdeel van de pensioenregeling, maar vanwege het grote belang van deze voorziening voor de (nabestaanden van de) werknemer is een nabestaandenpensioen vaak wel gebruikelijk. Omdat als gevolg van de strikte voorwaarden van de Anw deze lang niet altijd tot een basis voorziening leidt voor nabestaande(n) bij overlijden van de werknemer kan naast het nabestaandenpensioen ook een Anw-hiaatverzekering worden aangeboden in de pensioenregeling. De Anw-hiaatverzekering dekt (deels) het inkomensverlies als gevolg van het niet tot uitkering komen van de Anw. 

De derde pijler betreft de mogelijkheden die een persoon heeft om in de privésfeer voorzieningen te treffen ten behoeve van zijn/haar nabestaanden zoals (bank)sparen, lijfrente etc.

Het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling is een belangrijk onderdeel in de inkomensvoorziening van de nabestaanden van uw werknemer mocht deze komen te overlijden. Eén en ander is in onderstaand schema inzichtelijk gemaakt. 

Met de komst van de Wet toekomst pensioenen wijzigen de regels rondom nabestaandenpensioen. De wijzigingen zijn uitgewerkt aan de hand van de volgende onderwerpen: