Wat is invaren?

In principe heeft een wijziging van de pensioenovereenkomst (de pensioenregeling) alleen gevolgen voor de toekomstige pensioenopbouw. Bij invaren worden de opgebouwde pensioenaanspraken- en rechten ingebracht in de nieuwe pensioenregeling. Invaren is het bij elkaar houden van het oude en nieuwe pensioen bij dezelfde pensioenuitvoerder

Bij invaren worden de bestaande pensioenaanspraken en -rechten omgezet naar voor pensioenuitkering gereserveerde persoonlijke pensioenvermogens: de bestaande pensioenaanspraken en -rechten worden via een interne collectieve waardeoverdracht ingebracht in de nieuwe pensioenregeling/het nieuwe pensioenstelsel.

Sociale partners doen een verzoek tot invaren. Het pensioenfonds heeft een zelfstandige rol bij het toetsen van het verzoek tot invaren, maar kan deze toets alleen uitvoeren nádat sociale partners een verzoek tot invaren hebben gedaan. Het pensioenfonds kan niet zelfstandig besluiten tot invaren. 

Inspraak belanghebbenden

Invaren/interne collectieve waardeoverdracht kan in het huidige systeem alleen als de betreffende pensioenfondsdeelnemer geen gebruik maakt van het bezwaarrecht. Een collectieve waardeoverdracht bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel wordt als onuitvoerbaar gezien op het moment dat het individuele bezwaarrecht wordt gehandhaafd.

De wet neemt invaren als uitgangspunt en bepaalt dat zowel het individueel bezwaarrecht uit de pensioenwet als de bezwaarmogelijkheid via de algemene wet bestuursrecht op het besluit van DNB gedurende de transitieperiode vervallen. Tegelijkertijd voorziet de wet in een aantal extra/vervangende mogelijkheden tot inspraak van belanghebbenden (voor de transitieperiode). Ten slotte acht de wetgever de opdrachtaanvaarding een extra waarborg voor de evenwichtige belangenafweging.

Lees hier meer over geschillenbeslechting. Het hoorrecht en de versterkte rol van de fondsorganen zijn nader toegelicht onder het proces bij het invaarbesluit van sociale partners respectievelijk het pensioenfonds.