Contractkeuze: Er valt wat te kiezen

Een pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde en kan van meerwaarde zijn om werknemers aan te trekken of deze juist te behouden. Hoe deze pensioenregeling er in het vernieuwde pensioenstelsel uit gaat zien is afhankelijk van keuzes die u zult moeten maken. 

De arbeidsvoorwaarde pensioen kunt u niet eenzijdig wijzigen, ook al betreft het een stelselwijziging. U heeft, naast de instemming van de ondernemingsraad, ook de goedkeuring nodig van uw werknemers om de pensioenregeling te kunnen wijzigen. Het is daarom belangrijk om uw werknemers en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te betrekken bij het keuzeproces en de inrichting van de nieuwe pensioenregeling.

Vernieuwde pensioenstelsel: alleen premieregelingen

In het vernieuwde pensioenstelsel zijn alleen nog maar premieregelingen mogelijk met een leeftijdsonafhankelijke premie. Dit betekent dat de premie centraal staat en dat het premiepercentage voor alle leeftijden gelijk is. 
In een premieregeling wordt afgesproken hoeveel premie per maand wordt ingelegd om een bepaald pensioen te bereiken. De precieze hoogte van de pensioenuitkering ligt niet vast: die is afhankelijk van het behaalde beleggingsresultaat waarmee een persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd. 

Het (verwachte) pensioen beweegt dus meer mee met de economie. Het gaat omhoog als het economisch goed gaat, maar valt lager uit als de beleggingsresultaten tegenvallen. Er is geen uitkeringsafspraak/pensioentoezegging meer zoals in de huidige uitkeringsovereenkomsten, bijvoorbeeld een verzekerde middelloonregeling. Uiteraard kan er bij het bepalen van de premiehoogte wel worden afgesproken welke pensioendoelstelling wordt nagestreefd.

Keuzeproces

In het keuzeproces moet u een aantal afwegingen maken zoals: waar gaat u uw keuzes op baseren? Waaraan moet(en) de nieuwe pensioenregeling(en) en de uitvoering voldoen?
Het helpt als u de randvoorwaarden en uitgangspunten voor uzelf in kaart heeft gebracht. Lees hier meer over het ontwikkelen van een pensioenvisie, doelstellingen en het formuleren van randvoorwaarden/ uitgangspunten.

Wat valt er te kiezen?

In het vernieuwde pensioenstelsel kan gekozen worden uit drie soorten premieregelingen, namelijk de solidaire- of flexibele premieregeling en de premie-uitkeringsovereenkomst. De verschillende premieregelingen kennen overeenkomsten, maar ze verschillen in de wijze waarop de rendementen en risico’s worden verdeeld/gedeeld over de persoonlijke pensioenvermogens van de deelnemers. Daarnaast verschilt de mate van keuzevrijheid en flexibiliteit.

Ook binnen de solidaire- en flexibele premieregeling moeten keuzes worden gemaakt: bij bepaalde keuzes kunnen een solidaire en flexibele premieregeling dichtbij elkaar liggen als het gaat om het delen van risico’s. Bij de premie-uitkeringsovereenkomst zijn er geen mogelijkheden voor het delen van risico’s. 

Bij het lezen van de volgende paragrafen kunt u onderstaand schema in gedachten houden: 

Een afgewogen keuze maken voor één van de drie premieregelingen in het arbeidsvoorwaardelijk overleg is belangrijk. Iedere onderneming is uniek; de wensen en behoeften ten aanzien van pensioen hangen onder meer af van het werknemersbestand. Het is daarom van belang te kijken welke regeling(en) het beste past bij uw onderneming én uw werknemers.

Let op: Of u daadwerkelijk bij uw huidige verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) kunt kiezen uit de drie premieregelingen, hangt af van het productaanbod van de verzekeraar/PPI. 

Als uw voorkeursregeling niet wordt aangeboden, kunt u overwegen over te stappen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit kan een andere verzekeraar zijn maar ook (vrijwillig) aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds of een algemeen pensioenfonds behoort tot de mogelijkheden. 

Omdat het over ingewikkelde vraagstukken gaat, is het verstandig om een onafhankelijk adviseur in te schakelen die u kan ondersteunen bij het besluitvormingsproces. 

Let op: Ook als u ervoor kiest om gebruik te maken van eerbiedigende werking moet u een contractkeuze maken. De eerbiedigende werking geldt niet voor nieuwe of toekomstige deelnemers/werknemers.