Communicatieplan

Communicatieplan

Bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zijn de reguliere communicatiebepalingen onverkort van toepassing. Pensioenfondsen worden geacht correct, duidelijk en evenwichtig als ook tijdig te communiceren. Ze zijn verplicht tot het verstrekken van periodieke informatie én om werknemers binnen drie maanden over wijzigingen te informeren. Bij dat laatste moeten de fondsdeelnemers de mogelijkheid krijgen het pensioenreglement op te vragen bij wijziging van de pensioenovereenkomst. 

Voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zijn nadere communicatiebepalingen opgesteld. De wet schrijft voor dat het pensioenfonds aan deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden inzichtelijk maakt welke gevolgen de transitie heeft voor de hoogte van het pensioen, zodat zij inzicht hebben in de pensioensituatie vlak vóór en na de overstap. Dit dient te worden vastgelegd in het communicatieplan. 

Bij de inrichting van het communicatieplan en het bepalen van een tijdspad van de communicatie, ligt het voor de hand gebruik te maken van de geldende informatie- en communicatiebepalingen en aan te sluiten bij de gebruikelijke informatiemomenten en –dragers. Hiermee kan het pensioenfonds overbelasting aan informatie voorkomen en vergelijkbaarheid bevorderen.

De belangrijkste aspecten van de inhoud van het communicatieplan zijn hieronder uitgewerkt:

  1. Inhoud communicatieplan
  2. Segmentatie naar doelgroepen
  3. Effectmeting pensioencommunicatie
  4. Format communicatieplan