Regeringscommissaris transitie pensioenen

De minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen monitort vanuit haar stelselverantwoordelijkheid de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. In het kader daarvan heeft de minister per 1 januari 2024 prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq aangesteld als regeringscommissaris Transitie Pensioenen.

Vergroot afbeelding Foto Fieke van der Lecq
Beeld: Joke Schut

De regeringscommissaris zal voor de duur van de transitieperiode de minister van onafhankelijk advies voorzien over de voortgang van de transitie. Zij zal knelpunten signaleren en mogelijke inspanningen adviseren om deze knelpunten weg te nemen. Ook zal ze stimuleren dat goede voorbeelden worden gedeeld tussen partijen. De regeringscommissaris richt zich daarbij alleen op het transitieproces. Zij zal niet adviseren over de inhoud van de nieuwe pensioenregelingen.

In ieder geval twee keer per jaar zal de regeringscommissaris de minister adviseren over de haalbaarheid van de wettelijke transitieperiode. Dit advies zal samen met de bredere monitoringsinformatie van de minister openbaar worden gemaakt. Daarnaast kan de regeringscommissaris ook tussentijds advies uitbrengen aan de minister wanneer zij daar aanleiding toe ziet.

De regeringscommissaris is inmiddels gestart met een brede ronde in het pensioenveld, waarbij met een zo breed mogelijk palet aan betrokken partijen wordt gesproken om signalen over de voortgang en goede voorbeelden op te halen. 

Meer informatie

De regeringscommissaris wordt ondersteund door secretaris, de heer G.G.T.L. (Gerben) Kerkhof. Hij is te bereiken via het e-mailadres rctp@minszw.nl.