Transitieplan sjabloon

Dit sjabloon is opgesteld voor een werkgever met één pensioenregeling die deze pensioenregeling onderbrengt bij een pensioenfonds. 

Indien er meerdere pensioenregelingen zijn kan de werkgever ervoor kiezen de aanpassingen van de verschillende pensioenregelingen terug te laten komen in één transitieplan. In dat geval kan dit sjabloon behulpzaam zijn,  maar dienen de verschillende regelingen in onderlinge samenhang te worden bekeken. Het is echter geen verplichting om bij meerdere pensioenregelingen één transitieplan te maken: de werkgever kan ook kiezen voor verschillende transitieplannen.

De hoofdstukken van dit sjabloon sluiten aan bij de wettelijke vereisten van het transitieplan. Het document is als volgt opgebouwd:

  • Algemene gegevens - Invullen (contact)gegevens betrokken partijen, uitgangspositie en moment van overgang naar nieuwe pensioenregeling.
  • Proces - Toelichting van proces en betrokken partijen. 
  • Contractkeuze en inrichting pensioenregeling - Een onderbouwing van de contractkeuze en een overzicht van de karakteristieken van de huidige en nieuwe pensioenregeling.
  • Doelstellingen transitie en robuuste besluitvorming - Een toelichting op de doelstellingen, maatstaven, voorrangsregels bij voorzienbare scenario’s tijdens de transitie.
  • Evenwichtige transitie - Inzicht in de transitie-effecten en onderbouwing van de evenwichtigheid van het geheel aan gemaakte keuzes. 
  • Ondertekening - Weergave status arbeidsrechtelijk wijzigingstraject en ondertekening.

Het transitieplan bevat de verantwoording over de keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de gemaakte afspraken over de invulling van de gewijzigde pensioenregeling, de wijze waarop wordt omgegaan met de opgebouwde pensioenaanspraken- en rechten, afspraken over compensatie en waarom sprake is van een evenwichtige transitie.

Gebruik transitieplan sjabloon

Het sjabloon heeft de vorm van een zogenoemde interactieve PDF. Er kan door het document worden genavigeerd door te klikken op ‘volgende pagina’ of ‘volgende hoofdstuk’, ‘terug naar startpagina’ of er kan direct naar het gewenste hoofdstuk worden genavigeerd. 

Waar een ‘i’ staat in het sjabloon kan deze worden aangeklikt en verschijnt er extra informatie.

Deze extra informatie verdwijnt weer op het moment dat het tekstvak wordt ingevuld.

Na ieder hoofdstuk is er ruimte gelaten voor het opnemen van een toelichting en het benoemen van de bijlagen. De bijlagen zelf, zoals berekeningen ter onderbouwing, kunnen niet in het sjabloon zelf worden ge-upload. Deze bijlagen zullen een integraal onderdeel uitmaken van het transitieplan als bijlagen. In het transitieplan kan aangegeven worden welke bijlagen horen bij het transitieplan voor een goed overzicht.

Het pdf bestand dient u op uw eigen omgeving op te slaan, voordat u het gaat invullen. Als u het bestand online invult en wegklikt, dan is alles wat u heeft ingevuld weer verdwenen.

Ervaringen en suggesties

Dit sjabloon is met zorg samengesteld door de initiatiefnemende partijen van werkenaanonspensioen.nl. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met het sjabloon. U kunt uw ervaringen of suggesties melden via het volgende mailadres: werkenaanonspensioen@minszw.nl. Indien de ervaringen en suggesties hier aanleiding toe geven, zal een nieuwe versie worden uitgebracht.