Heeft de personeelsvertegenwoordiging een rol?

Heeft de personeelsvertegenwoordiging een rol bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel?

Iedere pensioenregeling in Nederland zal wijzigen. De eerste stap is om uit te zoeken óf de personeelsvertegenwoordiging een rol heeft en zo ja welke.

Uitgangspunt is dat de personeelsvertegenwoordiging op grond van artikel 35b lid 5 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een adviesrecht heeft voor elk voorgenomen besluit van de werkgever tot vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling, mits het ten minste een vierde deel van het totale aantal medewerkers treft. 

Er zijn twee uitzonderingen op deze hoofdregel: de personeelsvertegenwoordiging heeft geen (of een beperkte(re)) rol als: 

  • er verplichte deelname is aan een bedrijfstakpensioenfonds; of 
  • de pensioenregeling uitputtend is geregeld in een cao.

Weet je als personeelsvertegenwoordiging niet welke pensioenregelingen er zijn of wat er in de cao is geregeld, vraag dit dan op bij de werkgever/ HR.