Heeft de ondernemingsraad een rol?

Heeft de ondernemingsraad een rol bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel?

Iedere pensioenregeling in Nederland zal wijzigen. De eerste stap is om uit te zoeken óf de ondernemingsraad een rol heeft en zo ja welke.

Uitgangspunt is dat de ondernemingsraad op grond van artikel 27 lid 1 a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een instemmingrecht heeft voor elk voorgenomen besluit van de werkgever tot vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling. 

Er zijn twee uitzonderingen op deze hoofdregel. Artikel 27 lid 3 WOR bepaalt dat de ondernemingsraad geen (of een beperkte(re)) rol heeft als: 

  • er verplichte deelname is aan een bedrijfstakpensioenfonds; of 
  • de pensioenregeling uitputtend is geregeld in een cao.

In onderstaand stroomschema is uitgewerkt wanneer de ondernemingsraad een rol heeft. Kun je de vragen in het stroomschema niet (alle) beantwoorden, vraag de informatie dan op bij de werkgever/HR. 
 

•    *Meerdere pensioenregelingen
Het kan zijn dat binnen jouw onderneming meerdere pensioenregelingen gelden. Naast de ‘basisregeling’ kunnen er ‘extra’ regelingen zijn. Denk aan (een) excedentregeling(en) of een pensioenregeling voor een bepaalde groep werknemers die niet onder de reikwijdte van de verplichtstelling en/of cao vallen. 
Doe bovenstaande check per pensioenregeling. 

    **Geen pensioenregeling
Eén op de tien werknemers in Nederland heeft geen aanvullend pensioen. De SER heeft een informatie- en meldpunt in het leven geroepen om het voor werkgevers eenvoudiger te maken een pensioenregeling op te stellen én stimuleren dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen. Bezoek de website geenpensioen.nl

•    ***Vrijwillig aangesloten bij een verplichtgesteld pensioenfonds
Let op: Het kan zijn dat een verplichtstelling geldt bij het bedrijfstakpensioenfonds waar jullie pensioenregeling is ondergebracht, maar dat jullie onderneming vrijwillig is aangesloten bij het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds. In dat geval heeft de ondernemingsraad wel een rol. 

•    ****Nadere invulling kaders 
De cao hoeft niet uitputtend te zijn. De cao kan bijvoorbeeld handvatten of kaders bieden maar de nadere uitwerking aan de werkgever en ondernemingsraad overlaten. In dat geval heeft de ondernemingsraad ook een inhoudelijke rol. 

Weet je als ondernemingsraad niet welke pensioenregelingen er zijn of wat er in de cao is geregeld, vraag dit dan op bij de werkgever/ HR.