Brief Minister inzake Anw-hiaatpensioenverzekering / nabestaandenoverbruggingspensioen

Geachte voorzitters van de Stichting van de Arbeid,

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel toekomst pensioenen in de Tweede Kamer is er een motie aangenomen inzake de Anw-hiaatverzekering / het nabestaandenoverbruggingspensioen.

De Tweede Kamer ziet het soms grote verschil in de partnerpensioenuitkering bij overlijden vlak voor of vlak na de pensioendatum als een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe pensioenstelsel. Zoals ook aangegeven tijdens de parlementaire behandeling heeft dit ook mijn aandacht. De Tweede Kamer heeft geconstateerd dat een Anw-hiaatverzekering of een nabestaandenoverbruggings-pensioen een bijdrage kan leveren aan een adequate dekking van het nabestaandenrisico bij overlijden voor pensioendatum en aan het verkleinen van het verschil tussen het partnerpensioen voor en na pensioendatum. Ik deel die constatering.

Met deze brief geef ik uitvoering aan het verzoek in de genoemde motie om de Anw-hiaatverzekering of het nabestaandenoverbruggingspensioen bij u onder de aandacht te brengen. Een Anw-hiaatverzekering of een nabestaanden-overbruggingspensioen is een tijdelijke uitkering bij overlijden van de deelnemer voor pensioendatum, die uitkeert tot de AOW-gerechtigde leeftijd van de nabestaande en vormt een tijdelijke verhoging van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum. Het eventueel opnemen van een Anw-hiaatverzekering of een nabestaandenoverbruggingspensioen zal daarbij ook moeten worden bezien in relatie tot de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van het nabestaandenpensioen in de specifieke pensioenregeling.

ik wil u vragen om in de vormgeving van het nieuwe nabestaandenpensioen de mogelijkheid van het toevoegen van een Anw-hiaatverzekering of nabestaandenoverbruggingspensioen te overwegen, indien u dit passend acht voor deelnemers en nabestaanden. Ter ondersteuning van deze afweging door decentrale sociale partners, zou u bijvoorbeeld kunnen zorgdragen voor een

informatiedocument over de mogelijkheid van een Anw-hiaatverzekering of een nabestaandenoverbruggingspensioen op de website werkenaanonspensioen.nl, waarin de effecten van deze mogelijkheid worden beschreven.

Tevens hebben de Kamerleden in hun motie de regering verzocht te onderzoeken of en hoe de toegang tot en de voordelen van een Anw-hiaatverzekering of een nabestaanden-overbruggingspensioen verbeterd kunnen worden. Mij zijn geen problemen met de toegang tot de Anw-hiaatverzekering of het nabestaandenoverbruggingspensioen bekend. Navraag bij de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars bevestigt dit beeld. Mochten er bij u als sociale partners wel problemen met de toegang van deze producten bekend zijn, verzoek ik u deze bij mij kenbaar te maken.

Hoogachtend,

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

C.J. Schouten