Solidariteitsreserve

Solidariteitsreserve

Een belangrijk element van het nieuwe pensioencontract is de verplichte solidariteitsreserve. De solidariteitsreserve is een verplicht collectief element van dit nieuwe contract.

Deze verplichte reserve betreft een collectief (niet toebedeeld) vermogen dat gevuld mag worden door middel van premies en/of overrendement. Sociale partners kunnen binnen het wettelijk kader doelen vaststellen voor deze reserve.

Het fondsbestuur maakt met sociale partners afspraken over deze reserve. Die afspraken liggen vast in het pensioenreglement. Het gaat dan onder andere om: het niveau, het vullen van de reserve, regels voor het uitdelen, en de omvang en het beleid bij een lege of volle solidariteitsreserve. Uit de reserve kunnen pensioenvermogens en pensioenuitkeringen worden aangevuld, en risico’s collectief worden gedeeld.

Verder geldt voor de solidariteitsreserve een aantal wettelijke bepalingen. Zo mag de solidariteitsreserve niet negatief zijn (minimaal 0) en is de bovengrens 15 procent van het totale fondsvermogen. De bijdrage vanuit de premie mag maximaal 10 procent zijn. Hetzelfde geldt voor het overrendement.