Overgangsregelingen

Overgangsregelingen

Binnen het nieuwe pensioenstelsel mag de pensioenopbouw alleen nog plaatsvinden via een premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie. Dit betekent dat per 2027 alle huidige pensioenregelingen moeten zijn aangepast aan deze nieuwe eisen. Binnen de overgangsperiode (dus tot 2027) dienen sociale partners tot afspraken te komen om de overgang naar het nieuwe stelsel te realiseren. Deze overgang naar een premieregeling ‘met een vlakke staffel’ dient op een evenwichtige manier plaats te vinden. Dit houdt in dat  deelnemers in voorkomende gevallen van nadelige effecten op het te bereiken pensioen adequaat en kostenneutraal worden gecompenseerd. 

Een uitzondering geldt voor bestaande premieovereenkomsten, en bij verzekeraars ondergebrachte uitkeringsovereenkomsten. Bij die regelingen zal een adequate en kostenneutrale compensatie niet in alle gevallen mogelijk zijn. Onder voorwaarden mag de huidige premieregeling met een leeftijdsafhankelijke premie daar worden voortgezet, ook wel aangeduid met ‘eerbiedigende werking’. Dit geldt uitsluitend voor bestaande werknemers.