Arbeidsongeschiktheidspensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uitkering op grond van de pensioenregeling, die uitgekeerd wordt als een werknemer tijdens zijn/haar arbeidzame leven arbeidsongeschikt wordt met inachtneming van de hiervoor geldende wachttijd. Het betreft veelal een aanvulling op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA stopt op het moment dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt uiterlijk op het moment dat de pensioenleeftijd wordt bereikt en het reguliere pensioen ingaat.