AFM

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de gedragstoezichthouder op financiële markten in Nederland. Zij houdt toezicht op pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen), op basis van onder meer  de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht.


De AFM richt zich in haar toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders de manier waarop zij zich verhouden tot de deelnemer. Hierbij maakt zij gebruik van signalen en thematisch onderzoek, zowel bij individuele pensioenuitvoerders als bij groepen pensioenuitvoerders.


Toezicht op de  informatieverstrekking

Een belangrijke focus van de AFM is het toezicht op alle informatie die pensioenuitvoerders hun deelnemers verstrekken of ter beschikking stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de reguliere pensioenoverzichten, informatie bij life-events zoals pensionering of uitdiensttreding en de website van de pensioenuitvoerder. Deze informatie moet daarbij tijdig, duidelijk, evenwichtig en correct zijn.


Vanaf het moment van invoering van de Wet Toekomst Pensioenen zal de AFM toezicht gaan houden op een aantal voor deelnemers relevante terreinen. Zo zal bijvoorbeeld het risicopreferentieonderzoek ervoor gaan zorgen dat de pensioenuitvoerder inzicht krijgt in de risico’s die hun deelnemers willen en kunnen nemen.

Meer weten over wat de AFM doet? Bekijk deze video.


Keuzebegeleiding gaat ervoor zorgen dat er niet alleen eisen aan de informatie bij een keuze worden gesteld, maar ook aan de inrichting van het keuzeproces. Het communicatieplan gaat een belangrijke rol spelen bij de informatie die deelnemers gaan ontvangen rondom de transitie van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook zal de AFM toezicht houden op de correctheid van de scenariobedragen in de navigatiemetafoor die deelnemers inzicht geven in de verwachting en het risico van het pensioen.


Stichting Pensioenregister

Daarnaast houdt de AFM  toezicht op de Stichting Pensioenregister en de zorgplicht bij premieovereenkomsten wanneer sprake is van beleggingsvrijheid. Voor pensioenverzekeraars en premiepensioen-instellingen wordt ook specifiek naar de eisen voor productontwikkeling gekeken

Tot slot houdt de AFM ook toezicht op pensioenadviseurs die werkgevers adviseren over hun pensioenregeling.