AFM

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de gedragstoezichthouder op financiële markten in Nederland. Zij houdt toezicht op pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen), op basis van onder meer de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, en de Wet op het financieel toezicht.

De AFM richt zich in haar toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders en de manier waarop zij zich verhouden tot hun deelnemers. Hierbij maakt zij gebruik van signalen en op het doen van onderzoek naar specifieke thema’s, zowel bij individuele pensioenuitvoerders als bij groepen pensioenuitvoerders.

Toezicht op de  informatieverstrekking
Een belangrijke focus van de AFM is het toezicht op alle informatie die pensioenuitvoerders aan hun deelnemers verstrekken of ter beschikking stellen. Denk bijvoorbeeld aan reguliere pensioenoverzichten, informatie bij life-events zoals pensionering of uitdiensttreding, en de website van de pensioenuitvoerder. Deze informatie moet tijdig, duidelijk, evenwichtig en correct zijn.

Vanaf de invoering van de Wet toekomst pensioenen zal de AFM toezicht gaan houden op een aantal voor deelnemers relevante terreinen. Zo zal het risicopreferentie-onderzoek ervoor gaan zorgen dat de pensioenuitvoerder inzicht krijgt in de risico’s die de deelnemers willen en kunnen nemen.

Meer weten over wat de AFM doet? Bekijk deze video.

Keuzebegeleiding zorgt ervoor dat er niet alleen eisen aan de informatie bij een keuze worden gesteld, maar ook aan de inrichting van het keuzeproces. Het communicatieplan, dat gemaakt wordt in het kader van de transitie, gaat een belangrijke rol spelen bij de informatie die deelnemers gaan ontvangen rondom de transitie van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook zal de AFM toezicht houden op de correctheid van de scenariobedragen in de navigatiemetafoor die deelnemers inzicht geven in de verwachting en het risico van het pensioen.

Stichting Pensioenregister
Daarnaast houdt de AFM  toezicht op de Stichting Pensioenregister en de zorgplicht bij premieovereenkomsten wanneer sprake is van beleggingsvrijheid. Voor pensioenverzekeraars en premiepensioen-instellingen wordt ook specifiek naar de eisen voor productontwikkeling gekeken. 

Tot slot houdt de AFM ook toezicht op pensioenadviseurs die werkgevers adviseren over hun pensioenregeling.