Terugkoppeling Platform Pensioentransitie – 7 maart 2024

Tijdens het vierde Platform Pensioentransitie overleg van DNB en AFM is onder andere gesproken over de eerste ervaringen met het transitieproces, scenariobedragen en de evenwichtige en effectieve invulling van de solidariteitsreserve.

Ervaringen met het transitieproces

Bij de bespreking van de eerste ervaringen met het transitieproces heeft DNB gewezen op het belang van het indienen van een compleet dossier bij een invaarmelding en een goede onderbouwing van gemaakte keuzes. AFM heeft aangegeven dat het communicatieplan en de boodschappen aan de deelnemer voldoende concreet moeten zijn. De boodschappen moeten aansluiten op de gemaakte keuzes in het implementatieplan en ook ziet AFM graag een onderbouwing voor de boodschappen gericht aan specifieke doelgroepen.

Scenariobedragen

Uit de gepubliceerde transitieplannen blijkt dat het goedweer-scenario voor deelnemers onder de 45 jaar fors omhoog kan gaan. AFM heeft met de sector gesproken over onrealistische verwachtingen die worden gewekt op basis van de transitiecommunicatie en 5 uitgangspunten meegegeven waaraan transitiecommunicatie in ieder geval moet voldoen om bij de vergelijking van stelsels onrealistische verwachtingen te voorkomen. De pensioensector heeft naar aanleiding van de zorgen van de AFM de volgende oplossingsrichtingen aangedragen:

  • Werk met gelaagdheid in de communicatie.
  • Breng taal en bedragen/percentielen in lijn met elkaar: uitdrukkingen zoals ‘als het meezit/ tegenzit’ lijken niet te passen bij percentielen 5% en 95%.
  • Plaats toelichting bij de scenariobedragen, zodat de deelnemer de getoonde bedragen ook begrijpt.

Evenwichtige en effectieve invulling solidariteitsreserve

In de sector is behoefte aan meer duidelijkheid over wanneer voldaan is aan de wettelijke eisen over de invulling van de solidariteitsreserve. DNB heeft geconstateerd dat de invulling van de solidariteitsreserve fondsspecifiek is. Op basis van de eerste invaarmeldingen zal DNB een terugkoppeling geven van de bevindingen over de invulling van de solidariteitsreserve. Daarnaast onderzoekt de Pensioenfederatie of een fondsspecifieke invulling inclusief besluitvorming en onderbouwing van de vormgeving van de solidariteitsreserve beschikbaar is om te beoordelen door DNB.

Hier leest u het gehele verslag terug.