Uitvoeringskader voor gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase

Het ministerie van SZW, DNB en experts uit de pensioensector hebben een uitvoeringskader opgesteld voor een pensioenfonds dat een solidaire premieregeling met gelijke aanpassingen en spreiden in de uitkeringsfase wilt toepassen. Hierover heeft minister Schouten een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Het uitvoeringskader zal worden vastgelegd in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Daarbij zal ook de sector, DNB en AFM betrokken blijven. Dit besluit wordt op korte termijn in internetconsultatie gebracht; het streven is om het medio 2024 in werking te laten treden. Pensioenuitvoerders kunnen op basis van de in de brief beschreven hoofdlijnen voorbereidingen treffen.

De zogenaamde collectieve uitkeringsfase was opgenomen in een amendement op de Wet toekomst pensioenen. Hierbij is beperkte herverdeling tussen pensioengerechtigden toegestaan voor zover dat nodig is om gelijke aanpassingen te realiseren. In het najaar van 2023 bleek dat het amendement zonder nadere kaders pensioenuitvoerders onvoldoende duidelijkheid geeft over de voorwaarden waaraan een uitkeringsfase met gelijke aanpassingen met spreiden moet voldoen in de uitvoering van een solidaire premieregeling.

In de Kamerbrief wordt ingegaan op de vormgeving van het uitvoeringskader en de sturingsruimte voor sociale partners en pensioenfondsbestuurders. Zij kunnen binnen het kader gelijke aanpassingen met spreiden nader vormgeven, passend binnen hun pensioenregeling. Bij de uitwerking van het uitvoeringskader zal tevens onderzocht worden hoe hierover gecommuniceerd dient te worden naar (gewezen) deelnemers, gepensioneerden, fondsorganen en andere belanghebbenden.