Wet Verlenging transitieperiode toekomst pensioenen in consultatie

Op 16 september is het wetsvoorstel Verlenging transitieperiode toekomst pensioenen in consultatie gegaan. Tot 7 oktober krijgt iedereen de gelegenheid om hierop inbreng te leveren. Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de verschillende transitiedata die in de Wet toekomst pensioenen zijn opgenomen, worden overgeheveld naar een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Via de AMvB zal de uiterste transitiedatum worden verschoven naar 1 januari 2028.

De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen gevraagd om de uiterste transitiedatum op te schuiven naar 1 januari 2028. De Kamerleden zagen het risico dat de pensioenuitvoerders mogelijk te weinig tijd hebben voor een zorgvuldige transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. In specifieke gevallen kan dit leiden tot piekbelasting en/of overbelasting bij deze partijen. Dit wetsvoorstel regelt dat de pensioentransitie in beginsel met één jaar wordt verlengd, zodat voor uitvoerende partijen een zorgvuldige en beheerste transitie beter haalbaar wordt. Deze verlenging biedt ruimte voor uitvoerende partijen om de werkzaamheden te spreiden, waardoor de druk afneemt en een zorgvuldige transitie voor iedereen mogelijk is.

Tussentijdse mijlpalen blijven intact
Om te zorgen dat de uitvoerende partijen meer tijd krijgen, is het noodzakelijk de bestaande tussentijdse mijlpalen ongewijzigd te laten. Alleen dan komt er ook echt meer tijd voor de implementatie door de pensioenuitvoerders.

  • Voor pensioenfondsen betekent dit dat 1 januari 2025 de uiterste datum is voor de afronding van alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Het transitieplan wordt uiterlijk 1 januari aan het pensioenfonds voor opdrachtaanvaarding aangeboden.
  • Voor verzekeraars geldt dat werkgevers tot uiterlijk vóór 1 oktober 2027 de tijd hebben om de eventueel bijgestelde offerte in te dienen bij hun verzekeraar of premiepensioeninstelling. Het traject voor de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering moet voorafgaand aan het ondertekenen van de offerte hebben plaatsgevonden.

Inhoud wetsvoorstel
Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de uiterste transitiedatum niet meer in de wet staat, maar bij de AMvB wordt geregeld. Dit zorgt ervoor dat deze datum sneller kan worden veranderd, waarmee sneller kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Op deze manier kan tijdig en adequaat worden ingegrepen als uit de monitoring van de transitie blijkt dat het extra jaar onvoldoende is gebleken om de transitie zorgvuldig te doorlopen.