Besluitvorming over verruimde toeslagmogelijkheden

In 2022 heeft een groot aantal pensioenfondsen bij de toeslagverlening voor de voorgenomen transitie, gebruikgemaakt van de verruiming die de toeslag-AMvB bood. Deze AMvB gaf pensioenfondsen de mogelijkheid om - onder voorwaarden - af te wijken van de wettelijke regels voor houdbare toeslagverlening.

DNB beoordeelde in dit kader het besluitvormingsproces bij enkele van deze pensioenfondsen. Zij constateerde geen tekortkomingen, maar er vielen wel wat zaken op:

  • In bijna alle gevallen was sprake van een incidenteel besluit.
  • Bij enkele pensioenfondsen signaleerden sleutelfunctiehouders dat het opstellen van kwantitatieve (risico)maatstaven de besluitvorming ten goede zou kunnen komen.
  • De betrokkenheid en input van de sleutelfunctiehouders verschilde per pensioenfonds.
  • Bij een besluit om wel of geen toeslag te verlenen, dienen pensioenfondsen de belangen van alle deelnemersgroepen evenwichtig af te wegen. Enkele pensioenfondsen hebben hiervoor een beleidskader.

Het onderzoek leverde ook aandachtspunten op voor de toepassing van het transitie-FTK. 

  • Als pensioenfondsen opteren voor het transitie-FTK, en gebruik willen maken van de verruimde mogelijkheden voor toeslagverlening die het transitie-FTK biedt, zullen zij hun toeslagbeleid moeten aanpassen.
  • Ter ondersteuning van de besluitvorming is een gedegen kwantitatieve analyse belangrijk, met op zijn minst netto profijt, hetgeen verplicht is in het overbruggingsplan. DNB zal hierop toezien bij de beoordeling van het overbruggingsplan. 

Klik hier voor meer informatie.