DNB: inzicht verkrijgen in voorbereidingen op de transitie en risico’s daarbij

Als toezichthouder verkrijgt DNB graag inzicht in de voorbereidingen die pensioenfondsen treffen voor de transitie naar een nieuwe pensioenregeling in het vernieuwde pensioenstelsel en de daarbij relevante risico’s. In dit kader zal DNB samen met de AFM een vragenlijst uitsturen. DNB heeft onlangs de uitkomsten van de eerdere uitvraag teruggekoppeld en vraagt daarbij expliciet aandacht voor de datakwaliteit. Ten slotte benoemt DNB een aantal aandachtspunten in het kader van de operationele wendbaarheid én heeft zij het programma van het jaarlijkse pensioenseminar bekendgemaakt.

Derde uitvraag transitie

Vandaag -17 februari 2023 - stuurt DNB een derde vragenlijst over de transitie naar een nieuwe pensioenregeling naar pensioenfondsen. Het doel van de uitvraag is inzicht verkrijgen in de voorbereidingen die pensioenfondsen treffen en de daarbij relevante risico’s. Om de toezichtdruk zo laag mogelijk te houden bevat de uitvraag zowel vragen van DNB als van de AFM. Naast algemene vragen over de voorbereiding zullen verdiepende vragen worden gesteld over de onderwerpen governance, datakwaliteit, operationele wendbaarheid, risicohouding en koppeling vermogensbeheer aan pensioenbeheer. Lees hier het volledige nieuwsbericht

Datakwaliteit en operationele wendbaarheid

DNB heeft in 2022 een uitvraag gedaan naar de niet-financiële risico’s. Uit de uitvraag is gebleken dat de beheersmaatregelen met betrekking tot uitbesteding en datakwaliteit zijn verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar, maar nog niet altijd op het gewenste niveau zijn. In haar nieuwsberichten besteedt DNB dan ook extra aandacht aan datakwaliteit en operationele wendbaarheid.

Vergroot afbeelding DNB Toetsmomenten datakwaliteit: voor en na het invaren
DNB Toetsmomenten datakwaliteit: voor en na het invaren
  • Datakwaliteit
    Er zijn twee toetsmomenten ten aanzien van datakwaliteit: voor en na het invaren. DNB geeft aan dat de focus van invarende pensioenfondsen zou moeten liggen op de werkzaamheden die benodigd zijn voor het eerste toetsmoment.

DNB verwijst hierbij naar het kader datakwaliteit van de Pensioenfederatie waarbij de werkzaamheden om aan dit eerste toetsmoment te kunnen voldoen fasegewijs zijn uitgewerkt. DNB beschouwt het kader datakwaliteit als een goed initiatief van de sector voor het aantoonbaar beheersen van de datakwaliteit in het kader van invaren. Daarnaast roept DNB op om de eigen uitgangspunten van het fondsbestuur zo spoedig mogelijk vast te stellen en alvast contact te zoeken met een externe accountant of IT-auditor. Ten slotte benadrukt DNB het belang van afstemming met de pensioenuitvoeringsorganisatie.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

  • Operationele wendbaarheid
    DNB roept pensioenfondsbesturen op om hun operationele wendbaarheid zo te beheersen dat zij de integere en beheerste bedrijfsvoering nu en in de toekomst kunnen waarborgen.

Om de operationele wendbaarheid zo goed mogelijk te beheersen, roept DNB pensioenfondsbesturen op aandacht te houden voor in elk geval de volgende zaken:

  • Het inrichten van een transitie-organisatie passend bij de omvang van het fonds en complexiteit van de transitie.
  • Het opstellen van een integraal project- of programmaplan op basis van een impactanalyse.
  • Het hebben van een duidelijk en actueel beeld van de aanpassingen die de pensioenuitvoeringsorganisatie in systemen en processen moet doorvoeren en de actieve regie hierop.
  • Het periodiek informeren over de integrale voortgang van het project, de risico’s en eventuele knelpunten van het pensioenfondsbestuur en de belangrijkste stakeholders.

Lees hier het volledige nieuwsbericht

Pensioenseminar

Op dinsdag 4 april 2023 organiseert DNB haar jaarlijkse pensioenseminar. Het seminar zal volledig in het teken staan van de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel en heeft als thema ‘Met oog op de transitie’. Naast een algemeen deel met gastsprekers zal DNB in workshoprondes in gesprek gaan over de verschillende aspecten van de transitie, zoals financiële effecten en evenwichtigheid, risicohouding, besluitvorming en governance, invulling van het contract, beheersing van financiële en niet-financiële risico's en communicatie. Lees hier het volledige nieuwsbericht.