Planning wetsbehandeling Wet toekomst pensioenen tot kerstreces

Op 17 november heeft de Commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer een aantal afspraken gemaakt over het vervolg van de wetsbehandeling van de Wet Toekomst Pensioenen. Deze afspraken zijn:

  • 25 november: indienen van de schriftelijke vragen bij de artikelen uit het wetsvoorstel
  • 1 december: antwoorden door de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen naar de Tweede Kamer
  • 2 december: wetgevingsoverleg over de artikelsgewijze behandeling
  • Daarna: publicatie van het advies Commissie Parameters, afronding van het plenaire debat en stemmingen

Artikelsgewijze behandeling

De Tweede Kamer heeft ervoor gekozen om de wet artikelsgewijs te behandelen. Dat betekent dat Kamerleden per artikel uit het wetsvoorstel verhelderende vragen kunnen stellen. Deze vragen zullen eerst schriftelijk aan de minister worden gesteld, en daarna ook in een daarvoor speciaal ingelast wetgevingsoverleg.

Eerst zal worden geïnventariseerd welke verhelderende vragen er zijn. De vragen worden opgedeeld in vier thema’s:

  1. Contract
  2. Transitie
  3. Nabestaandenpensioen
  4. Overig (waaronder klachten/geschillen, keuzebegeleiding, zzp, informatievoorziening, overgangsrecht)

Per thema is een aantal commissieleden aangesteld als rapporteur. Zij inventariseren welke vragen er zijn bij henzelf en de rest van de commissieleden. De gehele set vragen wordt uiterlijk 25 november ingediend bij de Minister voor Armoedebeleid en Schulden. Op 2 december tussen 10 en 17 uur zullen in een wetgevingsoverleg de wetsartikelen behorend bij deze thema’s artikelsgewijs worden behandeld.

Commissie Parameters

Op 30 november publiceert de Commissie Parameters ook haar advies. Dit advies gaat over wettelijk voorgeschreven parameters die pensioenuitvoerders moeten gebruiken bij bepaalde berekeningen. Het gaat hierbij om de  economische scenario’s, minimale en maximale parameters voor onder andere loon- of prijsindexatie en aandelenrendement en de UFR-methode. Deze zijn onder andere nodig bij berekeningen van de dekkingsgraad (de verhouding tussen het pensioenvermogen en de verplichtingen), de benodigde pensioenpremies, de herstelplannen, en de communicatie aan deelnemers. Om de belangen van verschillende generaties te borgen, is wettelijk vastgelegd om periodiek advies te vragen over deze parameters aan een onafhankelijke commissie.