Beoogde ingangsdatum nieuwe pensioenregels 1 juli 2023

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft in antwoord op eerder gestelde Kamervragen laten weten dat – gelet op de tijd die de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer nodig hebben voor de wetsbehandeling – de invoeringsdatum voor de nieuwe pensioenregels van 1 januari 2023 niet meer realistisch is. Het volgende moment waarop nieuwe wetten van kracht kunnen worden is 1 juli 2023. De beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen wordt naar die datum bijgesteld.

Op 30 maart 2022 heeft minister Schouten de uitwerking van de nieuwe pensioenregels in de Wet toekomst pensioenen aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 12 september is de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met het wetgevingsoverleg. Dit overleg wordt voortgezet op 10, 12 en 19 oktober. Bekijk hier de tijdlijn voor het wetgevingstraject.

Gebruik van het indexatie-besluit

Op 1 juli is het indexatie-besluit van kracht geworden. Hiermee kunnen pensioenfondsen die van plan zijn in te varen naar het nieuwe stelsel, de regels van het transitie-FTK alvast toepassen op hun besluiten over toeslagverlening voor 2022 en 2023. Voorwaarde is dat deze besluiten worden genomen in 2022 en dat ze voldoen aan de waarborgen die in het indexatie-besluit genoemd staan.

Op 1 januari 2023 vervalt het indexatie-besluit. Pensioenfondsen die vanaf 1 januari 2023 een besluit nemen over de toeslagverlening in 2023, moeten de regels van het huidige FTK toepassen.

Hierin staat dat pas toeslag kan worden verleend bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 110% en dat er alleen toekomstbestendig toeslag wordt verleend. Als de wet toekomst pensioenen van kracht wordt op 1 juli 2023 geldt vanaf die datum het transitie-FTK, waardoor er sneller geïndexeerd kan worden.