Inspraak belanghebbenden

Als het standaard invaarpad wordt gevolgd en er wordt ingevaren, heeft dit niet alleen gevolgen voor de werkgever(s) en werknemers, maar ook voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Voor alle belanghebbenden zijn er inspraakmogelijkheden. De inspraakmogelijkheden zijn aangepast voor de duur van de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel. 

Inspraak bij interne collectieve waardeoverdracht/invaren gedurende transitieperiode

Invaren/interne collectieve waardeoverdracht kan in het huidige systeem alleen als de betreffende pensioenfondsdeelnemer geen gebruik maakt van het bezwaarrecht. Bij de stelselwijziging kan toepassing van de bestaande bezwaarmogelijkheid ertoe leiden dat een pensioenfonds na de transitie twee pensioenregelingen moet uitvoeren. Met het oog op de omvang van de wijzigingen, zal dit voor de uitvoering betekenen dat er ook twee administratiesystemen in de lucht moeten worden gehouden. Het wetsvoorstel neemt invaren als uitgangspunt en bepaalt dat zowel het individueel bezwaarrecht uit de pensioenwet als de bezwaarmogelijkheid via de algemene wet bestuursrecht gedurende de transitieperiode komt te vervallen. 

Het wetsvoorstel voorziet evenwel in een aantal extra mogelijkheden tot inspraak van belanghebbenden in de transitieperiode die aansluiten op de bestaande governance/samenwerking tussen sociale partners en het pensioenfonds. 

Daarnaast acht de wetgever de opdrachtaanvaarding een extra waarborg voor de evenwichtige belangenafweging.

Verder lezen: