Invaren

Als gevolg van de stelselwijziging zullen alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast. In principe heeft een wijziging van de pensioenovereenkomst (de pensioenregeling) alleen gevolgen voor de toekomstige pensioenopbouw. Bij invaren worden de opgebouwde pensioenaanspraken- en rechten ingebracht in de nieuwe pensioenregeling.

De verschillende aspecten van het invaren zijn uitgewerkt aan de hand van de volgende onderwerpen:

Invaren is het bij elkaar houden van het oude en nieuwe pensioen bij dezelfde pensioenuitvoerder.

Let op: Of dit in het geval van een Algemeen Pensioenfonds ook inhoudt of invaren alleen mogelijk is in de eigen kring of binnen het APF (naar een andere kring) is nog niet duidelijk.

Bij invaren worden de bestaande pensioenaanspraken en -rechten omgezet naar voor pensioenuitkering gereserveerde persoonlijke pensioenvermogens: de bestaande pensioenaanspraken en -rechten worden via een interne collectieve waardeoverdracht ingebracht in de nieuwe pensioenregeling/het vernieuwde pensioenstelsel. 

Sociale partners doen een verzoek tot invaren. Het pensioenfonds heeft een zelfstandige rol bij het toetsen van het verzoek tot invaren, maar kan deze toets alleen uitvoeren nádat sociale partners een verzoek tot invaren hebben gedaan. Het pensioenfonds kan niet zelfstandig besluiten tot invaren. Ingeval sociale partners geen verzoek doen tot invaren moeten zij dit motiveren in het transitieplan.