Voortzetting behandeling WTP – documenten in aanloop naar plenaire debat

Op donderdag 15 december, vanaf 13.10 uur , debatteert de Tweede Kamer verder over de Wet toekomst pensioenen (WTP). In aanloop naar dit debat heeft minister Schouten een aantal documenten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om:

  • Antwoorden op Kamervragen in het kader van de artikelsgewijze behandeling van de WTP;
  • Een vierde nota van wijziging op de WTP met daarin onder andere een begrenzing aan het beleggingsrisico;
  • Antwoorden op vragen van het lid Omtzigt over het prudent person principle en het beleggen met geleend geld in de Wet toekomst pensioenen;
  • De opnieuw uitgevoerde berekeningen van DNB op basis van de aangepaste parameters en scenariosets van de Commissie Parameters.

Voortzetting plenaire debat WTP

Op donderdag 15 december, vanaf 13.10 uur , debatteert de Tweede Kamer verder over de Wet toekomst pensioenen (WTP). Dit is de voortzetting van de plenaire debatten op 2 november (eerste termijn van de Kamer) en 10 november (eerste termijn van de Minister).

Na het debat zal de Tweede Kamer besluiten wat het verdere vervolg is.

Artikelsgewijze behandeling

Op 30 november heeft minister Schouten de antwoorden op Kamervragen gestuurd, die zijn gesteld in het kader van de artikelsgewijze behandeling van de WTP . Deze antwoorden zijn besproken tijdens de artikelsgewijze behandeling op 2 december en 5 december (zie links voor de stenogrammen).

Vierde nota van wijziging – begrenzing aan beleggingsrisico

Minister Schouten heeft een vierde nota van wijziging ingediend op de WTP. Hierin staan enkele wijzigingen op basis van de antwoorden die zijn gegeven tijdens de artikelsgewijze behandeling op 2 en 5 december. In de begeleidende brief gaat de minister in op de toezeggingen uit het debat over de collectieve uitkeringsfase binnen de solidaire premieovereenkomst, het openbaar maken van de actuariële en bedrijfstechnische nota en het delen van de scenariosets 2020 van CPB.

In de nota van wijziging wordt, op basis van de discussie met de Kamer, ook geregeld dat geen enkele deelnemer of gewezen deelnemer blootgesteld kan worden aan meer beleggingsrisico dan 150%. Er geldt nog steeds dat het risico dat wordt gelopen moet passen bij het risico dat deelnemers kunnen en willen dragen. Als blijkt dat het opheffen van de leenrestrictie niet past, dan zal een pensioenfonds ofwel de leenrestrictie niet kunnen opheffen ofwel een lager percentage toepassen dan 150%. Een verdere uitleg hierover is ook te vinden in de antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Omtzigt over het prudent person principle.

Impactberekeningen Commissie Parameters 2022 door DNB en pensioenfondsen

Tot slot ontvangt de Kamer de opnieuw uitgevoerde berekeningen van DNB en pensioenfondsen. Deze zijn gemaakt op basis van de aangepaste parameters en scenariosets. Minister Schouten stelt daarin dat uit de impactberekeningen blijkt dat, ook onder de bijgestelde toekomstverwachtingen, pensioenfondsen op een evenwichtige kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel. Hierbij is rekening gehouden met verschillende economische omstandigheden. De mate waarin deze effecten voor specifieke leeftijdsgroepen zich voordoen, hangt af van fondsspecifieke keuzes over het beleggingsbeleid en de wijze waarop deelnemers worden gecompenseerd.